Regulamin

Regulamin platformy zakupowej Orchidea24.com.pl

1)    Orchidea Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 8 lok. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000062819, NIP 521-31-69-576, REGON 017402811, zwanego dalej Orchidea , jest właścicielem i zarządcą platformy zakupowej Orchidea24.com.pl zwanej dalej Platformą.

2)    Platforma działa pod adresem http://www.orchidea24.com.pl i służy do obsługi i wspomagania sprzedaży produktów klientom firmy Orchidea. Firma Orchidea prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży kwiatów, roślin i zieleni dekoracyjnej i w tym zakresie współpracuje z hurtowymi odbiorcami powyższych artykułów.

3)    Użytkownikiem Platformy (dalej Klient) może zostać podmiot gospodarczy, który zostanie pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez firmę Orchidea. Weryfikacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy.

4)    Klient może zostać pozbawiony dostępu do Platformy jeśli jego postępowanie będzie w jakikolwiek sposób szkodziło firmie Orchidea.

5)    Firma Orchidea nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z Platformy.

6)    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), które posłużą do realizacji poszczególnych zamówień.

7)    Opisy i zdjęcia produktów oferowanych na Platformie mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu. Wszelkiego rodzaju uchybienia lub błędy na Platformie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Orchidea.

8)     Ceny na Platformie są wyrażone w złotych polskich i w wartościach netto, o ile nie wskazano inaczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed zatwierdzeniem zamówienia powinien skontaktować się z firmą Orchidea w celu zgłoszenia niejasności i uzyskania wyjaśnień.

9)     Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. O terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany przez pracowników firmy Orchidea.

10)     Z racji prowadzenia przez firmę Orchidea sprzedaży zarówno na Platformie jak i w stacjonarnym magazynie firmy, który mieści się przy ul. Sadowej 44, 05-850 Jawczyce, pierwszeństwo złożeni zamówienia i dokonania zakupu ma Klient, który dokonał zakupu w magazynie. Firma Orchidea nie gwarantuje realizacji zamówienia na wszystkie produkty wybrane przez Klienta na Platformie. W razie problemów ze skompletowaniem zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany przez pracowników firmy Orchidea.

11)     Zamówienie, które Klient złożył poprzez Platformę zostanie skompletowane i przygotowane do odbioru. Odbiory odbywają się w magazynie firmy przy ul. Sadowej 44, 05-850 Jawczyce.

12)     Zamówienie, które Klient złożył poprzez Platformę może zostać dostarczone w miejsce wskazane przez Klienta. Zamówienie złożone po godzinie 05:00 może być dostarczone nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Warunki dostawy ze strony firmy Orchidea są ustalane indywidualnie przed realizacją zamówienia.

13)     Zobowiązania finansowe Klientów wobec firmy Orchidea za zamówienia złożone poprzez Platformę mogą być regulowane gotówkowo w momencie przekazania Klientowi skompletowanego zamówienia lub przelewem bankowym na konto wskazane przez firmę Orchidea. Firma Orchidea nie obsługuje płatności kartami płatniczymi.

14)     Reklamacje i zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie w chwili przekazania Klientowi skompletowanego zamówienia. W późniejszym terminie jakiekolwiek roszczenia Klienta wobec firmy Orchidea nie będą rozpatrywane.

15)     Firma Orchidea ma prawo do zmian niniejszego regulaminu i następuje ona poprzez umieszczenie na stronie Platformy nowej wersji przepisów korzystania z Platformy.

16)     Kontakt z firmą Orchidea możliwy jest pod numerem telefonu 227211847 oraz pod adresem mailowym orchidea@orchidea24.com.pl.

17)     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą zapisy umowy o współpracy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

18)     Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Orchidea.